+48 796 277 628 | +48 785 939 374 kontakt@zastawamiasta.pl

REGULAMIN

Pobierz regulamin w wersji PDF

OFERTA KATALOGOWA
1. Sprzęt udostępniony Najemcy odpowiada przedstawionemu w katalogu oraz na stronie internetowej www.zastawamiasta.pl w zakresie swojej mocy i funkcji.
2. Sprzęt nie jest ubezpieczony przez firmę Zastawa Miasta

CENNIK
1. Ceny podane na stronie internetowej mają charakter orientacyjny.
2. Czynsz najmu płatny jest za jeden dzień zwany dalej “okresem najmu”.
3. W razie przedłużenia najmu czynsz płatny jest w wysokości zgodnej z cennikiem za każdy kolejny dzień najmu.
4. Ustalone w Umowie najmu indywidualne upusty handlowe, rabaty, itp. nie mają zastosowania do obliczania czynszu najmu za samowolne przedłużenie Umowy najmu, opóźnienie w zwrocie sprzętu, odszkodowanie za odstąpienie od Umowy najmu, kar umownych jeżeli strony inaczej nie postanowią w Umowie najmu.
5. Przy dostawie realizowanej przez firmę Zastawa Miasta do ustalonej ceny wynajmu dolicza się koszty transportu.
6. Koszty rozdzielenia, zebrania, złożenia i rozłożenia sprzętu będącego przedmiotem Umowy najmu nie są zawarte w cenie wynajmu ani w cenie transportu.
7. Ceny na stronie internetowej są cenami netto, do każdego produktu będzie doliczany podatek VAT 23%.

DOSTAWA
1. Dostawa odbywa się do miejsca wskazanego przez Najemcę na poziomie parteru.
2. Najemca powinien być obecny przy dostarczeniu sprzętu i pokwitować jego przyjęcie.
3. Obowiązek sprawdzenia dostawy pod względem jakościowym i ilościowym obciąża Najemcę, który powinien skontrolować sprzęt przy odbiorze wszelkie braki zgłosić Zastawie Miasta w dniu dostawy mailem lub telefonicznie.
4. W razie stwierdzenia przez Najemcę braków ilościowych lub jakościowych sprzętu, których uzupełnienie jest w uzgodnionym przez Strony terminie niemożliwe, Najemca ma prawo proporcjonalnie obniżyć czynsz najmu.
5. Dostawa sprzętu w wyznaczonym przedziale godzin ma jedynie charakter orientacyjny i nie jest wiążąca dla żadnej ze stron . Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, powstałe na skutek działania warunków atmosferycznych, przyczyn natury technicznej(m.in.: awarie sprzętu, samochodu, kontrole drogowe) oraz wzmożonego natężenia ruchu utrudniającego dostawę.
6. Wady ilościowe i jakościowe sprzętu zgłaszane przez Najemcę po dniu dostawy nie zostaną uznane.

OBOWIĄZKI NAJEMCY
1. Najemca zobowiązuje się używać wynajęty sprzęt tylko na czas uzgodniony z firmą Zastawa Miasta.
2. Odpowiednie zabezpieczenie wynajmowanego sprzętu przed kradzieżą i innymi szkodami od dokonania dostawy do zwrotu obciąża Najemcę.
3. Najemca jest zobowiązany zwrócić sprzęt po upływie wynajmu w takim stanie w jakim był dostarczony, a więc prawidłowo zapakowany.
4. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wadliwe zapakowanie sprzętu również w sytuacji, kiedy transport jest zlecony przez Najemcę. Dotyczy to dostarczenia sprzętu na adres wskazany przez Najemcę.
5. W przypadku gdy wynajmowany sprzęt zostanie utracony lub zniszczony Najemca pokrywa jego wartość według Cennika strat, stanowiącego załącznik do Umowy najmu.
6. Najemca, po wystawieniu faktury VAT w terminie 7 dni roboczych obowiązany jest do rozliczenia się z firmą Zastawa Miasta chyba, że Strony stanowią inaczej.

ZWROT SPRZĘTU
1. Ostateczna kontrola i przeliczenie zwróconego sprzętu odbywa się w miejscu zwrotu jak również w magazynie firmy Zastawa Miasta i jest wiążące dla Najemcy (maks. w ciągu 3 dni od daty zwrotu wynajmowanego sprzętu)
2. W razie omyłkowego zwrotu sprzętu, który nie jest własnością Wynajmującego, Najemca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Sprzęt pomyłkowo przekazany Wynajmującemu będzie przechowywany w siedzibie firmy Zastawa Miasta przez 30 dni. Po upływie tego terminu Wynajmujący zadysponuje sprzętem według własnego uznania.
3. Najemca jest zobowiązany zwrócić sprzęt po upływie wynajmu w takim stanie w jakim był dostarczony, a więc właściwie wyczyszczony, prawidłowo zapakowany taki jaki został dostarczony.
4. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt nie jest wyczyszczony firma Zastawa Miasta obciąży Najemcę kosztami czyszczenia. (sprzęt nie może zawierać pozostałości po jedzeniu, piciu,).
5. W przypadku umownego uzgodnienia, iż czyszczenie wynajmowanego sprzętu zostanie dokonane przez firmę Zastawa Miasta. Najemca jest zobowiązany przygotować wynajmowany sprzęt do czyszczenia maszynowego.

NIETERMINOWY ZWROT SPRZĘTU
1. Najemca nie jest uprawniony do dokonania potrąceń wzajemnych z wyjątkiem sytuacji gdy firma Zastawa Miasta zgodziła się na to w formie pisemnej, albo gdy roszczenie wzajemne jest bezsporne, bądź też stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
2. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT za przedłużenie Umowy najmu sprzętu i za utratę sprzętu. Wynagrodzenie Wynajmującego z powyższych tytułów jest płatne w terminie i w sposób wskazany przez firmę Zastawa Miasta na podstawie faktury VAT.
3. Czynsz najmu oraz ewentualne koszty transportu, są płatne najpóźniej w chwili wydania przez firmę Zastawa Miasta wynajmowanego sprzętu Najemcy, chyba że Strony pisemnie umówią się w tym zakresie inaczej.
4. Zwłoka Najemcy w zapłacie powoduje naliczenie przez firmę Zastawa Miasta odsetek ustawowych od należnej kwoty.
5. W przypadku zwrotu wynajętego sprzętu w terminie późniejszym niż umownie ustalony, firma Zastawa Miasta naliczy dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki w wysokości ustalonego czynszu za okres najmu.

KAUCJA
6. Wynajmujący może naliczyć kaucję za wynajmowany sprzęt, w wysokości 20 % wartości zamówienia, płatną najpóźniej w momencie wydania sprzętu Najemcy.
7. Kaucja przechowywana jest w kasie firmy Zastawa Miasta.
8. W przypadku naliczenia kaucji, zostaną z niej potrącone wszelkie braki i uszkodzenia w sprzęcie zwracanym Wynajmującemu przez Najemcę po okresie najmu.
9. W przypadku jeśli naliczona kaucja nie pokryje kosztu wszystkich braków i uszkodzeń jakie wystąpiły w czasie najmu z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązuje się zapłacić resztę kwoty zgodnie z otrzymaną fakturą VAT.
10. Kaucja zostanie rozliczona i zwrócona Najemcy po ostatecznym sprawdzeniu sprzętu pod względem ilościowym i wystąpienia ewentualnych uszkodzeń, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od daty zwrotu sprzętu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Firma Zastawa Miasta zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionego sprzętu na podobny spełniający te same funkcje.
2. Odstąpienie od Umowy najmu, jak również wszelkie jej zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami ogólnymi umów najmu znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

SKONTAKUJ SIĘ

Ogólne zapytania: kontakt@zastawamiasta.pl
Telefon 1 : 796 277 628
Telefon 2 : 785 939 374

OBSERWUJ NAS

Zastawa Miasta - Wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego
Kewin Fabisiak
80-336 Gdańsk
ul. Spacerowa 49
NIP 5833340805

DODATKOWE

Polecamy: